Browsing all articles in News

Demostracio practica de Compoball a Manresa

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
10

COMPOBALL: MONITORITZACIÓ DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE AMB SENSORS INALÀMBRICS

Demostració final

Localització: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Parc Ambiental de Bufalvent Ctra. Pont de Vilomara Km 2,6. 08243 Manresa (Barcelona)

IRIS i la UPC                                                                           Divendres 18 gener 2013

L’empresa IRIS, amb seu al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, i la Universitat Politècnica de Catalunya, us conviden a la demostració d’una nova tecnologia per la monitorització del procés de compostatge, com a resultat del projecte europeu COMPOBALL al llarg dels darrers tres anys. El projecte Compoball ha desenvolupat un sistema sense fils per monitoritzar en continu la temperatura i humitat del compostatge.

El sistema consisteix en un conjunt de nodes sensors independents, encapsulats en un material inert i molt resistent, i que es comuniquen entre si i amb un node central inalàmbric. Gràcies al sistema Compoball, l’operari pot controlar paràmetres com la temperatura i la humitat en diferents punts de la pila de compostatge, a distància, des d’una pàgina web. L’Agència Catalana de Residus i l’Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya també han participat al projecte, junt amb IRIS i la UPC i dotze altres empreses, associacions i centres de recerca del sector mediambiental i de gestió dels residus d’arreu d’Europa.

El projecte Compoball està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea i està liderat per l’empresa catalana IRIS (acord de subvenció número 243.625).

Agenda de la Jornada de Demostració – 18/01/2013
12:00h. Benvinguda del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
12:15h. Presentació de Compoball, a càrrec de la coordinadora del projecte, Dra Mirta Rodríguez, d’IRIS.
12:30h. Demostració del sistema Compoball.
13:00h. Torn de preguntes i entrevistes de mitjans de comunicació. Cloenda.

La sessió de demostració anirà a càrrec de la coordinadora del projecte, Mirta Rodríguez, d’IRIS, el responsable tècnic d’IRIS, Carlos Rovira; i els responsables tècnics del projecte Oscar Casas, Marga López i Xavier Martínez, de la UPC.

Us demanaríem que confirmessiu la vostra assistència a Natàlia Llansana, responsable de comunicació d’IRIS: per email anllansana@iris.cat o al telèfon +34 93 557 01 12 .

Demostracio COMPOBALL, 25 de gener de 2013

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
9

MONITORITZACIÓ DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE AMB SENSORS INALÀMBRICS

Localització: IRIS, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici Institut de Geomàtica
Avda Carl Friedrich Gauss 11, 08860 Castelldefels (Barcelona)

Agència de Residus de Catalunya, IRIS i la UPC                    Divendres 25 gener 2013

Des del projecte europeu Compoball ens complau convidar-vos a la jornada de demostració de la nova tecnologia “COMPOBALL”, fruit de tres anys d’investigació i desenvolupament per part d’un consorci europeu format per 15 empreses, associacions i centres de recerca del sector mediambiental i de gestió dels residus. El projecte Compoball està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea i està liderat des de Barcelona per l’empresa IRIS (acord de subvenció nombre 243.625).

El projecte Compoball ha desenvolupat un sistema sense fils per monitoritzar en continu la temperatura i humitat del compostatge. El sistema consisteix en un conjunt de nodes sensors independents, encapsulats en un material inert i molt resistent, i que es comuniquen entre si i amb un node central sense fils. Gràcies al sistema Compoball, l’operari pot controlar la temperatura i humitat en diferents parts de la pila de compostatge des d’una pàgina web.

Agenda de la Jornada de Demostració – 25/01/2013
9.45h. Benvinguda i Registre
10.00h. Presentació del projecte Compoball
10:45h. Networking cafè
11.00h. Visita en autocar a la planta de METROCOMPOST a Torrelles de Llobregat i demostració pràctica del sistema Compoball
13.00h. Finalització de la Jornada de Demostració. Retorn en autocar al Campus de Castelldefels.
13:30h. Arribada al Campus de Castelldefels
La sessió de demostració anirà a càrrec de la coordinadora del projecte, Mirta Rodríguez P, d’IRIS, el responsable técnico en IRIS, Carlos Rovira; i els responsables tècnics del projecte Ã’scar Cases, Marga López i Xavier Martínez, de la UPC.

L’organització proporciona el servei d’autocar des del Campus de Castelldefels: sortida, a les 11:00h i arribada, a les 13:30h.
Per participar, cal confirmar la vostra assistència a Natàlia Llansana, responsable de comunicació d’IRIS: per email a nllansana@iris.cat o al telèfon +34 93 557 01 12 .

Per confirmacions posteriors al dia 22 de gener, la plaça no queda garantida.

Demostracion COMPOBALL, 25 de enero – Barcelona

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
9

COMPOBALL: MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE CON SENSORES INALÁMBRICOS

Jornada técnica de demostración

Localización: IRIS, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edificio Institut de Geomàtica
Avda. Carl Friedrich Gauss nº 11, 08860 Castelldefels

Agència de Residus de Catalunya, IRIS y la UPC                     Viernes 25 de enero de 2013

Desde el proyecto europeo Compoball nos complace invitarles a la jornada de demostración de la novedosa tecnología “COMPOBALL”, fruto de tres años de investigación y desarrollo por parte de un consorcio europeo compuesto por 15 empresas, asociaciones y centros de investigación del sector medioambiental y de gestión de los residuos. El proyecto Compoball está financiado por el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea y está liderado desde Barcelona por la empresa IRIS (acuerdo de subvención número 243625).

El proyecto Compoball ha desarrollado un sistema inalámbrico para medir en continuo la temperatura y humedad del compostaje. El sistema consiste en un conjunto de nodos sensores independientes, encapsulados en un material inerte y muy resistente, y que se comunican entre sí y con un nodo central de manera inalámbrica. Gracias al sistema Compoball el operario puede controlar la temperatura y humedad en distintas partes de la pila de compostaje desde una página web.

Agenda de la Jornada de Demostración – 25/01/2013
9.45h. Bienvenida y Registro
10.00h. Presentación del proyecto Compoball
10:45h. Networking café
11.00h. Visita en autocar a la planta de METROCOMPOST en Torrelles de Llobregat y demostración práctica del Sistema Compoball
13.00h. Finalización de la Jornada de Demostración. Vuelta en autocar al Campus de Castelldefels
13:30h. Llegada al Campus de Castelldefels

La sesión de demostración irá a cargo de la coordinadora de Compoball, Mirta Rodríguez P, de IRIS; el responsable técnico en IRIS, Carlos Rovira; y los responsables técnicos del proyecto Oscar Casas, Marga López y Xavier Martínez, de la UPC.

La organización proporciona el servicio de autocar desde el Campus de Castelldefels: salida 11:00h y llegada, a las 13:30h.

Se precisa confirmación de asistencia a Natalia Llansana, responsable de comunicación de IRIS: por email a nllansana@iris.cat o al teléfono +34 93 557 01 12 .

Para confirmaciones posteriores al día 22 de enero no se garantiza la plaza.

Technical Demonstration in Barcelona – January 25th, 2013

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
9

Location: IRIS, Mediterranean Technology Park, Building Institute of Geomatics
Av. Carl Friedrich Gauss, 11. 08860 Castelldefels (Barcelona)

Agència de Residus de Catalunya, IRIS and Polytechnics University of Catalonia         Friday January 25, 2013

The Compoball project consortium is pleased to invite you to the demonstration session of the novel “SENSOBALL” wireless system, as a result of the three years research and development Compoball project, composed of 15 companies, associations and research centers and environmental sector waste management. The Compoball project is funded by the Seventh Framework Programme of the European Commission and is led by the Spanish-based IRIS company (grant agreement number 243625).

The Compoball project has developed a wireless system to continuously measure the temperature and humidity of composting. The system consists of a set of nodes independent sensors encapsulated in an inert and highly resistant, and which communicate with each other and with a central node wirelessly. Thanks to Compoball the operator can control the temperature and humidity in different parts of the compost heap from a web page.

Agenda Demonstration Session – 25/01/2013
9:45 a.m.. Welcome and Registration
10.00h.    Project presentation Compoball
10:45 h.   Networking Coffee
11.00h.    Visit by coach METROCOMPOST plant in Torrelles de Llobregat and practical demonstration Compoball System
13.00h.   End of the Demo Session. Return to Castelldefels by bus
13:30 h.   Arrival at Mediterranean Park of Technology – UPC (Castelldefels)

The demo session will be offered by the Compoball coordinator, Mirta Rodriguez P., from IRIS; the technical responsible, Carlos Rovira, from IRIS too; and the technical team from the UPC: Oscar Casas, Marga Lopez and Xavier Martinez.

The organization provides bus service from the Castelldefels Campus: Departure at 11am, Arrival  at 1.30pm.

In case you would like to attend this event, please contact Natalia Llansana, Communications manager in IRIS, by email nllansana [at] iris.cat or over the phone +34 93 557 01 12.

Registration after the 22nd of January cannot be guaranteed.

Sensoball ready for public presentation

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Dec
21

The novel on‐line composting monitoring system is close to its end.

The project consortium is preparing a series of demonstrations to be held in January 2013 in Spain. The Sensoball technology will be presented and thoroughly introduced to companies, entities and key audiences in the recycling and composting sectors.

Keep tuned to find out further details on the final dates and locations -coming soon.